ALGEMENE VOORWAARDEN RET DOT PRODUCTIONS

Laatst bijgewerkt op 01-01-2023

 1. Dienstverlening:
  1.1 RET DOT Productions zal de overeengekomen diensten leveren op het gebied van fotografie, videografie, webdesign en logodesign, zoals beschreven in de offerte of overeenkomst.
 2. Vergoeding en Betaling:
  2.1 De klant zal de overeengekomen vergoeding betalen volgens de vastgestelde betalingsvoorwaarden.
  2.2 Eventuele extra kosten zullen vooraf met de klant worden besproken en schriftelijk worden overeengekomen.
  2.3 Al onze prijzen/vergoedingen zijn zonder BTW. RET DOT Productions heeft BTW vrijstelling.
 3. Auteursrechten en Licenties:
  3.1 Tenzij anders overeengekomen, behoudt het bedrijf alle auteursrechten op foto’s, video’s, webdesigns en logo-ontwerpen.
  3.2 De klant verkrijgt een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van het eindproduct zoals overeengekomen.
  3.3 Huren van een domeinnaam betekent dat de domeinnaam eigendom is van RED DOT Productions. Deze kan eventueel tegen een vergoeding overgekocht worden. RED DOT Productions is niet verplicht dit te doen.
 4. Levering en Termijnen:
  4.1 RET DOT Productions zal zich inspannen om de diensten tijdig te leveren volgens de overeengekomen planning.
  4.2 Vertragingen veroorzaakt door overmacht zullen de verantwoordelijkheid van het bedrijf verminderen.
 5. Annulering en Wijzigingen:
  5.1 Annulering door de klant moet schriftelijk worden gemeld en kan onderhevig zijn aan annuleringskosten.
  5.2 Wijzigingen aan de opdracht moeten schriftelijk worden overeengekomen en kunnen leiden tot aanpassing van de vergoeding.
 6. Verantwoordelijkheden van de Klant:
  6.1 De klant zal alle nodige medewerking verlenen voor een efficiënte uitvoering van de diensten.
  6.2 Bij webdesign en logodesign is de klant verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige en tijdige informatie.
 7. Aansprakelijkheid:
  7.1 RET DOT Productions is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan apparatuur of gegevens, tenzij veroorzaakt door grove nalatigheid.
  7.2 De aansprakelijkheid van RET DOT Productions is beperkt tot het bedrag van de overeengekomen vergoeding.
 8. Geheimhouding en Privacy:
  8.1 Beide partijen zullen vertrouwelijke informatie niet openbaar maken aan derden.
  8.2 RET DOT Productions behoudt zich het recht voor om afbeeldingen van het eindproduct te gebruiken voor portfolio-doeleinden, tenzij anders overeengekomen.
 9. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting:
  9.1 Op deze overeenkomst is het recht van Nederland van toepassing.
  9.2 Geschillen zullen worden beslecht door middel van bemiddeling of arbitrage in overeenstemming met de wetgeving van Nederland.
 10. Wijzigingen aan Algemene Voorwaarden:
  10.1 RET DOT Productions behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk worden gecommuniceerd.

Door het aangaan van een overeenkomst / betalen van de factuur van RET DOT Productions stemt de klant in met deze algemene voorwaarden